1214 Avondale Drive, Durham | 1214 Avondale Dr, Durham, NC 27701, USA